«خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه»

بنابه گزارشات رسيده به”فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران”مردم در نقاط مختلف تهران بر روی بام ها ، بالکنها ،حياط منازل و در مواردی در خيابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!