گزارش تظاهرات موفق آميز در ژنو در همبستگی با کارگران ايران

روز پنجشنبه نهم ژوئن 2011 (19 خرداد 1390)، تطاهراتی در حمايت و همبستگی با کارگران ايران، به ابتکار “کلکتيو سنديکايی در حمايت از کارگران مغرب و خاورميانه” (مرکب ازچهار سنديکای اصلی درفرانسه: کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه � C.G.T.؛ اتحاديه سنديکائی همبسته � SUD؛ فدراسيون سنديکائی همبسته � F.S.U.؛ اتحاديه ملی سنديکاهای مستقل � UNSA) و با همکاری دو نهاد ايرانی کارگری در فرانسه «همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ پاريس» و «اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ـ واحد پاريس»، برای پشتيبانی از آزادی های سنديکائی در ايران ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و دفتر مرکزی سازمان جهانی کار در ژنو برگزار شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!