آخرین سخنرانی علی عبدالرضایی، گفتمان سلطه و قدرت

شنبه گذشته چهارمین و واپسین سخنرانی علی عبدالرضایی در انجمن سخن به « ماهیت قدرت و گفتمان مسلط » اختصاص داشت که صدای بخش اولش را دراین ویدئو گنجاندم و بخش دوم و سومش(پاسخ به پرسش ها) را می توانید در لینک های زیر به گوش بنشینید
بخش دوم

بخش سوم(صدای پاسخ به پرسش ها)

اهالی فیس بوک می تواننند سخنرانی را بطور کامل در لینک زیر بشنود

 http://www.facebook.com/video/video.php?v=2016738509138&comments

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!