احمدی نژاد را خود “آقا” به ریاست جمهوری رساند!

حالا مقام معظم فرزانه ولایت هم ناچار
شده زیر تابوت آن را بگیرد، از همان ابتدا توسط خود ایشان غسل
و کفن شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!