برای حفظ ثروت و قدرت سپاه تن به انتخابات نمی دهد!

زمان امام (خمینی) هر ایرادی که می
گرفتند نمی توانستند انتخابات را چیزی بگویند. در سلامت اش شک
نبود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!