“جریان انحرافی” اختراعی برای گمراهی ملیاگر ما سیاستمداری داشتیم که مثل اردوغان ریشه شبکه مخفی پیمان
ناتو (ارگنه کن) را خشک می‌کرد امروز شاهد این وقایع نبودیم.
ترک‌ها نان پختگی و درایت خود را می‌خورند و ایرانی‌ها نان
عقب‌ماندگی فرهنگی خود در یک قرن اخیر را.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!