دلیل آرزو

دلیل آرزو چیست

جوانی که رفت

عیب از آن کیست

ارزش هر چیز را قیمتی

دوستی , خاطره

آرزو هم فروختنیست

رقص عرضه با تقاضا

جاذبه زمین را کرده حاشا

این حباب هیاهو از اراده کیست

میگفت دگر عاشقی نیست

در سال دو هزار

سال سقوط بی قرار

چرا هست , غم عاشقان دلسوز

در دلتنگی دیروز و هر روز

تا فردا

ولی دیگر بینشی نیست

همه چیز عیان است

حیا از آن شاعر بی زمان است

در جنگ با آسیاب

دلاوری چیست

چند سال چند روز

برای نوشیدن در شراب سرخ

تا دودی بلند شود از روزنه

آتش هنور اینجاست

ولی دلبری را دلیلی بر آرزو نیست

اورنگ

Juin 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!