ممانعت از تماس هیأت آمریکایی بامنافقین

اخراج ديپلمات ها يا سياستمداران خارجي از عراق اقدامي در جهت تحکيم
حاکميت ملي است، و از سال 2003 تاکنون در اين کشور بي سابقه بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!