هر خانواده عراقي يك نوزاد ناقص‌الخلقه +عکس

يكي از مسئولان يك سازمان غيردولتي محلي از ‌٢٠٠ مورد نقص عضو در اين شهر
خبر داد كه اغلب مادرزادي و مربوط به دوره پس از بمباران فلوجه بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!