گزارش کلمه از راهپیمایی امروز خیابان ولی عصر

چکیده : این راهپیمایی بار دیگر به مردم یادآوری می کرد
که دوسال پیش در چنین روزی حکومت به صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری
تقلب کرده است. آنها با حضور خود به حاکمیت نیز اتفاقات دو سال پیش را یاد
آوری می کردند و نیز یاد آوری کردند که پس از دو سال سرکوب و ارعاب و کتک
زدن مردم این تعداد جمعیت را باید جدی بگیرند چرا که آنها و دهها برابر این
جمعیت مطالباتشان را فراموش نکرده اند. مردم در سکوت آرامش این راه پیمایی
سکوت را انجام دادند .حضور مردم پررنگ بود و تا ساعتها پیاده روهای خیابان
ولی عصر با گام های آرام مردم پر و خالی می شد…. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!