بحثی تئوریک در باره قدرت و گفتمان سلطه

در این سخنرانی که شنبه گذشته برگزار شد علی عبدالرضایی درباره ماهیت نرم افزاری قدرت و ماهیت گفتمان مسلط حرف می زند

بخش اول

http://www.livestream.com/aliabdolrezaei/video?cli…

بخش دوم

http://www.livestream.com/aliabdolrezaei/video?cli…

بخش سوم: پاسخ به پرسش ها

http://www.livestream.com/aliabdolrezaei/video?cli…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!