ترکیه ” چین اروپا ” می شود ایران حیاط خلوت شیخ نشین ها

امروز اسلامگرایان مخالفان خود را با همان شدتی تعقیب می کنند که  روزی
خود تحت تعقیب بودند، به هنرمندان و مشاهیری که با آنها هم عقیده نباشند
آزار می رسانند. موسسات رسانه ای را که  مطبوعاتشان از دولت انتقاد کنند
خاموش می سازند و روزنامه نگاران را به اتهامات مضحک به زندان می افکنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!