مصاحبه مسعود بهنود با مهندس سحابی در زندان!


بیشترین تلاش مهندس سحابی که جنبه کارشناسانه نیز داشت روی
توسعه صنعت و کشاورزی بود، چرا که اعتقاد داشت اگر ایران از یک
پشتوانه توانمند تولیدی بر خوردار نباشد استقلال سیاسی نیز
نخواهد داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!