مصدق همان که بود نه آن که برای تخریب و یا ستایش می سازند

در این روزها که میراث خواران درنده
از نام او برای خیانت‌های ضد انقلابی خویش پوششی می‌جویند،
سیمای مصدق بیش از هر زمان دیگری
 تراژیک
و دردناک می‌نماید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!