ملی مذهبی ها کیستند و چه شناسنامه ای دارند؟

 در چند پیام،
مستند به راه توده‌های چاپی تاکید شده است که راه توده برای
نخستین بار چنین اصطلاحی را در مقالات خود به کار برد و برخی
رسانه‌های صوتی و تصویری ایرانی در لس آنجلس نیز هراز چندگاهی
این اصطلاح را اختراع توده ای‌ها معرفی کرده و به آن می‌تازند!
و در پیام دیگری نوشته اند که همین سئوال در شهر‌های کلن و
برلین در آلمان در برابر آقای یوسفی اشکوری  که در دو مراسم
سالگرد کودتای 22 خرداد شرکت کرده بود قرار گرفت و ایشان
تعریفی سیاسی و روشن از این اصطلاح ارائه نداد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!