کودتا و ضد کودتا در سرازیری شکست و سربالائی پیروزی

بزرگترین برگ برنده جنبش
کنونی آنست که رهبری آن در داخل کشور است و برگ برنده برای حفظ
وحدت ملی در بحرانی ترین شرایطی که کشور در آن بسر می برد،
همین امر، یعنی حضور و وجود رهبری مورد اعتماد مردم در داخل
کشور است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!