بهداری زندان، قتلگاه هدی صابر

روشنگری. 64 زندانی سياسی نگذاشتند حقيقت مخفی بماند و در حاليکه خود در
بند رژيمی به سر می برند که در سبعيت در تاريخ ايران رکورد به جای گذاشته،
از جديدترين جنايت رژيم پرده برداشتند. چنانکه از شهادت اين زندانيان
مستفاد ميشود هدی صابر متوجه شده بود ماموران امنيتی لباس پرسنل بهداری بر
تن کرده و در بهداری لانه کرده اند تا ماموريت خود مبنی بر ضرب و شتم و در
واقع شکنجه زندانی را به نام پرسنل بهداشت به انجام برسانند. از اين رو از
بازگشت به بهداری اجتناب ميکرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!