پنهانکاری خواص و لابی نایاک

از آنجا که هواداران نظام پر برکت، ” اصلاح طلبان حکومتی ” و لابی های ریز و درشت عَلم شده در اینجا و آنجای دنیا، بجز بر حذر داشتن از تحریم، مخصوصاً نفت، ترجیعبند همۀ حرف هایشان این بوده که از “خارجی ” کمک نباید گرفت؛ مجدّداً چند سئوال مطرح میگردد:

1- خیل ” اصلاح طلبان حکومتی ” که در دوسال گذشته به خارج کوچ کرده؛ خصوصاً سران آنها، از چه طریقی امرار معاش میکنند؟

2-از چه منبعی هزینۀ تبلیغات و رسانه های گونه گون آنها تأمین میشود؟

3-چگونه سران ” اصلاح طلب حکومتی ” و کادر آنها به سهولت اجازۀ اقامت و روادید مسافرت به کشورهای مختلف منجمله آمریکا را میگیرند؟

و سرانجام؛ آیا لابی ها مانند لابی نایاک، با خواص ” اصلاح طلبان حکومتی ” دیدار و همکاری میکنند، اگر آری، ابعاد و هدف چیست؟

عصر شفافیت است و پنهانکاری راه به دهی نخواهد برد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!