3 نفر دیگر از عاملان جنایت خمینی شهر دستگیر شدند

در این عملیات همچنین فردی که قصد داشت متهمان را از کشور خارج کند دستگیر شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!