خروج اسلام از ایران

از بدو انقلاب خوش عاقبت هر اعتراضی به رفتار نظام پر برکت خصوصاً علیه مردم بی پناه ایران؛ با اتهام خطرناک ” اسلام ستیزی ” و برادر دوقلوی آن ” اسلام هراسی ” و صد البته ” جنگ طلبی ” مواجه شده است.

به عبارت دیگر؛ دُم نظام پر برکت و کارگزاران اسلامیست آن به دین اسلام بسته شده و در سایه این رابطه مخالفت با جانیان و جنگ طلبان اسلامیست مترادف با مخالفت با دین اسلام قلمداد میشود.

سالیان متمادی اسلامیست ها/ یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان؛ از این حربه علیه مخالفان نظام پر برکت و ” اصلاح طلبان حکومتی ” کمال استفاده را کرده اند و بسیار جانهای عزیز قربانی این خدعه شده است.

از آنجاکه حقیقت پری رویی است نورانی که چو در بندی سر از روزن برآرد؛ این روزها کار بجایی رسیده که دیگر این حنای اسلامی رنگ باخته و حتی خود ” اصلاح طلبان حکومتی ” و بخشی از صنف ” روحانیون ” هم دنبال تبری جستن و فاصله گرفتن از این حفاظ خود ساخته میباشند.

سئوال:

آیا اسلام در حال خروج از ایران؛ حد اقل به عنوان پاسدار مسند قدرت است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!