اعتصاب غذای نامحدود در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر

دوازده نفر از زندانیان سیاسی وقایع انتخاباتی خرداد ۸۸، در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر اعلام کردند که از امروز به طور نامحدود دست به اعتصاب غذا می زنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!