تاج و عمامه گذاری سر ایران

هرچه زمان میگذرد؛ تشابه بین شاه اللهی (شا) و حزب اللهی (حا) در کشور گل و بلبل عیان تر و شفّاف تر میشود. به این چند مورد بذل توجه مبسوط فرمایید:

شا و حا مملکت ایران را مِلک طلق خود میدانند.

شا و حا مردم ایران را رعیت خود میدانند.

شا و حا هر دو مدعی الهی بودن حق فرمانروایی خود بر ایران هستند.

شا میگوید حا حقش را غصب کرده است.

حا میگوید تا آمدن “آقا امام زمان ” فرمانروایی خواهد کرد.

شا و حا در عمل نشان داده اند برای امیال ایرانیان پشیزی قائل نیستند.

شا مراسم تاجگذاری داشت.

حا مراسم عمامه گذاری دارد.

سئوال:

آیا زمانی خواهد رسید که ایرانی هم صاحب حق تعیین سرنوشت شود؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!