تصاویر: مراسم اعتكاف در مسجد گوهرشاد

اعتکاف فرصتی را به انسان می‌دهد که در مسیر خود شناسی به خداشناسی برسد. زمانی که عشق خدا در دل انسان تعبیه شود، زندگی او عوض می‌شود و تولدی دوباره می‌یابد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!