منصوره بهکیش را تنها نمی گذاریم

ما امضاء کنندگان این متن قویأ این اقدام ضدانسانی را محکوم کرده خواستار
پایان دادن به چنین اقدامات وحشیانه و غیرانسانی می باشیم. خانواده گرامی
بهکیش در قلب همه ایرانیان انساندوست و آزادیخواه جای دارند و هر نوع آزار
این خانواده، کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و دانشجویان انقلابی ایران را
برای پایان دادن به این شرایط مصمم تر و جدی تر خواهد نمود.
منصوره بهکیش باید که در اسرع وقت آزاد شود! >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!