این بانگ حکومت اوباش است

 حاج سعید حدادیان از مداحان اهل بیت است
که در مراسم مذهبی بیت رهبری هم مداحی می
کند. با امثال سردار نقدی، سردار
صفارهرندی و فرمانده انصار حزب الله سردار
الله کرم نشست و برخاست محفلی دارد و جان
در یک قالب اند. تا چند ماه پیش از جمله
مداحان یاور احمدی نژاد هم بود، اما با
بالا گرفتن ماجرای مشائی فهمید بوی کباب
از بیت رهبری بلند شده و به همین دلیل
حمله به دولت و مشائی و احمدی نژاد را
شروع کرد. از جمله اوباشی است که حاکم اند
و گاه گاهی هم به هم می پرند!دولتی ها، برای دفاع مشائی و دفع آفت
مداحان پشت کرده به احمدی نژاد، این روزها
دست به افشاگری های مقابل زده و جیب آنها
را پشت و رو می کنند. و چون همه از یک
قماش اند، خوب میدانند گریبان یکدیگر را
چگونه بگیرند تا نفسش بند بیآید!

<... >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!