عادت به تجاوز جنسی

حتماً داستان کنیزک چینی بهرام گور در هفت پیکر خمسه نظامی را خوانده اید.یادآوری بخشی از آن:

کنیزک هر روز چندین مرتبه گوساله ای تازه بدنیا آمده را بدوش گذاشته و از شصت پله قصر ببالا میبرد؛ بدلیل استمرار، حتی زمانیکه گوساله گاو گنده ای هم میشود، بازهم میتواند آنرا بدوش کشیده و از پله ها بالا برد.

این را تا اینجا داشته باشید.

از بدو نظام پر برکت؛ از تجاوز به دخترکان ایرانی پیش از اعدام حرفهایی زده میشد. حتی از پرداخت “مهریه ” به والدین از سوی پاسداران “داماد ” شده هم زمزمه هایی بود.

با گذشت ایام و افزایش تعداد قربانیان و جان بدر بردگان که مردان و کودکان را نیز شامل میشود، راز علنی و کم کم حمل این بار که بر وجدان شنوندگان سنگینی میکرد، راحت تر و آسانتر شد.

همانند استمرار کنیزک در حمل گوسالۀ بعداً گاو شده؛ اکنون تحمل خبر تجاوزهای گروهی به ایرانیان؛ چندان هم سخت نمیباشد.

چندی پس از دسته جمعی به میهمانان زن در باغ خمینی نزدیک اصفهان؛ حالا خبر از تجاوز گروهی به یک زن در حوالی کاشمر در استان “رضوی ” شدۀ خراسان میرسد.

ای وای که زیر سایۀ نظام پر برکت؛ این هم عادت شد!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!