فاتحه صنعت خودرو خوانده مي‌شود

اگر خودروسازان بخواهند برای رهایی از آسیب های افزایش نرخ ارز، خود را از
قطعات خارجی بی نیاز کنند، هم به زمان نیاز دارد و هم به سرمایه گذاری

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!