قبر محمدرضا پهلوی در حصار انقلابیون مصر

حاکمان نظامی مصر در خصوص برگزاری مراسم سالمرگ محمدرضا پهلوی، دیکتاتور
سابق ایران به خانواده وی و به ویژه فرح دیبا، همسر شاه معدوم هشدار داده
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!