مصاحبه سردار شکنجه “نقدی” در تهران

شهدای محراب، شهدای شکنجه، شهدای افطار که در لحظه افطار و به
بهانه نذری دادن به آنها ترور شدند و همچنین شهدای هفتم تیر و
هشت شهریور از جمله شهدای مظلوم ترور و نفاق هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!