گره های زندگی

همه چیز بهم گره ای کهنه خورده

خانه ها به دیوارها

جاده ها به بیراهه ها

رودها به رودخانه ها

و دریا به امواجش

آدمها آه

آدمها به آدمکها با ریسمان کهنه ای

گره ای سست خورده اند

روز اسیر گره سیاه شب است

و زمان به عقربه های ساعت

دیروز در خاطره ها گره ای کور و پوسیده دارد

ریشه ها در خاک گره در هم دارند

و دلها گره بر عشق های پوشالی

و…. در فاب کهنه بر دیوار

چشمان حزین و مرطوب تو سالهاست

در نگاه من گره ای جا ودانه خورده

…..

ناهید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!