آقای اميرارجمند … لطفا بی‌خيال!

بگذاريد مردم، ميرحسين موسوی را با عيوبش بشناسند و راه نقد را باز بگذاريد، آن هم با پذيرش واقعيات. اين راه، بهترين راه برای نماياندن يک انسان واقعی به مردم واقعی است. با ادعای بی‌خبری مهندس موسوی از اعدام‌های زنجيره‌ای سال ۱۳۶۷ تنها باعث نزديک‌تر شدن وی به بسياری اتهامات ديگر می‌شويد و بس

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!