بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان بند ۳۵۰ اوین

چکیده :ما همچنین از از حاکمان امروز ایران نیز می‌خواهیم
که از تاریخ ایران و جهان درس عبرت گرفته٬ و در پی برآورده کردن تمامی
حقوق زندانیان سیاسی باشند. آنانی که به ناحق و به جرم ناکرده٬ روزگار در
زندان سپری می‌کنند. مسوولیت جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی٬ در سراسر
ایران با مسوولان جمهوری‌اسلامی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!