روايت اميرخسرو دليرثاني، زندانی سياسي، از اعتصاب غذا و مرگ هدی صابر

خروج صابر از جهان فانی بر اساس صداقتی بود که هميشه
در زندگی به همراه داشت همانگونه که ورودش به هر کاری از روی صداقت بود و
خداوند نيز برای او در شهادتش برای مردم حجتی برای پيروزی قرار داد. روحش
شاد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!