احتضار اسلام

با در نظر گرفتن این حقیقت انکار ناپذیر که نظام پر برکت و کارگزاران آن؛ چه ” اصلاح طلب ” و غیره، همۀ سیاستهای خود را بنام اسلام انجام داده اند؛

با در نظر گرفتن این حقیقت انکار ناپذیر که نظام پر برکت بنام اسلام شنیع ترین اعمال را با ایرانیان انجام داده و میدهد؛

با در نظر گرفتن پس رفت انکار ناپذیر ایران در سی و دو سال فرمانروایی اسلامیستها؛

با در نظر گرفتن وجود شواهد و قرائن انکار ناپذیر دال بر زیر سئوال بردن و مسئول شناختن دین اسلام برای جنایات اسلامیستها از سوی بسیاری از ایرانیان؛

آیا ضربۀ زده شده به اسلام از سوی اسلامیستها ترمیم پذیر است؟

آیا اسلام در ایران چینی بند زده شده است؟

آیا اسلام در ایران در حال احتضار است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!