اگر در “پارک ژوراسيک” بوديم! نزاع حکومت و دولت و مسئوليت‌های ما،

به نظرم در شرايط فعلی، بهترين زمان برای نظاره‌گری دقيق، برنامه‌ريزی برای فردا و اقدام به موقع برای مردم ما به وجود آمده است. دعوای هيولای “دولت کودتايی” با هيولای “حکومت استبدادی”، هر روز که شتاب می‌گيرد باعث ضعيف شدن هر دوی آن‌ها می‌شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!