خط و نشان کشی احمدی نژاد در حاشیه جلسه دیروز مجلس

این حاشیه
مربوط به سخنان تند و تهدید آمیزی می شود که پس از پایان کار
معرفی و رای نیآوردن وزیر پیشنهادی، احمدی نژاد با صدای بلند
در جمع برخی چهره های تاثیر گذار در رای نیآوردن وزیر پیشنهادی
وی بر زبان آورد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!