خانواده های زندانيان سياسی از قول اعتصاب کننده ها:در زندان و با دستان خالی هم ساکت نمی مانيم

خانواده های ۴ زندانی سياسی که از روز شنبه همراه با ۸
زندانی سياسی ديگر دست به اعتصاب غذا زده اند نسبت به وضعيت آنان ابراز
نگرانی کردنداما در عين حال از قول زندانيان خبر دادند که زندانيان ساکت
نمی مانند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!