زن تجاوز پذیر است

تجاوز گروهی ۱۲ نفره به بانوان در یک مهمانی خانوادگی در

نفره به یک بانو در گندم زاری در حوالی کاشمر در استان “رضوی ” شدۀ خراسان،

تجاوز گروهی ۴ نفره به یک بانوی پزشک در درمانگاهی در دهی در استان گلستان،

واکنش با واکنش مسئولین در فرق چندانی ندارد که گفته:

“در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است.”

به عبارت دیگر؛ نتیجۀ منطقی گرفته شده این میشود که وجود و بدن زن، “عامل اصلی ” جرم است. بر اساس باور مقدس نهادینه شدۀ وحوش اسلامیست، زن ذاتاً مجرم است.

آیا چاره ای بجز تلاش برای سلب حکمرانی از وحوش اسلامیست؛ باقی مانده است؟

آیا نهضت تداوم نظام پر برکت با بزک “اصلاح” شدۀ جدید را باید همچنان کورکورانه پشتیبانی کرد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!