فعالان سیاسی تبریز در حمایت از زندانیان اعتصاب کننده سه روز روزه سیاسی می گیرند

جمعی از فعالان سیاسی تبریز با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در روزهای
جمعه ، شنبه و یکشنبه اقدام به گرفتن روزه سیاسی در حمایت از زندانیان
اعتصاب کننده در زندان اوین و رجایی شهر می کنند.

به گزارش کلمه ، متن این بیانیه ای به شرح زیر است:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!