نامه ای از بهار؛ حسرت و دلتنگی های کوچک زندان

امین دلم برای همه چیز تنگ شده..برای همه چیز..بند
بند وجودم از این دلتنگی درد می کند..خسته ام از این همه آرزوهای کوچک که
خفه ام می کند..حسرت..حسرت..می دانی چیست؟می دانم که می دانی..اما نمی دانی
چه حالیست که توی این قفس لعنتی مانده باشی و در عرض یکسال سه نفر را از
پیش چشمت تا زیر خاک بدرقه کرده باشی!! که دو نفرشان و بخصوص این آخریشان
فرشته صفتهایی بودند مثال زدنی..نمی دانی چه حالیست..کاش ندانی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!