نامه 162 پزشک به لاريجانی در مورد برخورد زندانبانان و مرگ هاله سحابی و هدی صابر

۱۶۲ نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور در نامه ای خطاب به
رئيس دستگاه قضا خواستار رسيدگی سريع و بدون اغماض و مجازات مقصرين و
مسئولين فجايع اندوهبار در رابطه با مرگ مرحوم هدی صابر و مرحومه هالۀ
سحابی شدند.

آنها در بخشی از اين نامه مهم با امضاهای مشخص آورده اند:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!