نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر

در دوره‌ای که ميرحسين موسوی ۱۳۶۰-۶۸ اداره کشور را به عهده داشت، سياست عدم تعامل با مکانيسم‌های حقوق بشری سازمان ملل يکی از ويژگی‌های اين دوره بود. دولت ميرحسين موسوی از هرگونه پاسخگويی و يا همکاری با نهادها و مکانيسم‌های مزبور خودداری کرده و به فراخوان‌ قطعنامه‌های بين‌المللی برای رعايت معاهدات و ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر که قانوناً موظف به رعايت آن‌ها بودند توجهی نمی‌کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!