همه در انتظار سرانجام “دولت انقلابی” آقای خامنه ای

جلوتر آمدن
مشائی و رسیدن او به یک مقام کلیدی، مثل ریاست جمهوری و یا حتی
حضورش در مجلس به معنای مرگ سیاسی خامنه ایست

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!