2تير :متن نامه زندانيان سياسی رجايی شهر به گزارشگر ويژه حقوق بشر

جمعی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر در نامه به
گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ايران که به تازگی به
اين سمت برگزيده شده است نوشتند:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!