آن ها لب بر غذا بسته اند، ما چه می توانيم بکنيم؟

به نظر
می رسد این
اعتراض
سنگین، بیش از
یک  پیام در
خود داشته
باشد. این
فریاد اعتراض،
باید مخاطبین
بیشتری داشته
باشد. این را باید
اعتراض آن
هائی دانست که
ماهیت این
رژیم را بیش
از دیگران
دریافته و از
آن بریده اند.
این فریاد ی
که از جان
مایه گذاشته ،
اعتراض 
به آن هائی
هم هست که
هنوز در
انتظار
“اصلاح”
امورند؛ دم از
آشتی میان
جانی و قربانی
می زنند؛ هم
چون سنگی بر
پای جنبش عمل
می کنند؛ هم
بر پدال ترمز
می فشارند و
هم ترمز دستی
را می کشند و
در نهایت بذر
ناامیدی می
پاشند.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!