.خودکشی يک زندانی بی دفاع در اثر شکنجه های طاقت فرسا و شرايط غير انسانی

پنجشنبه 2 تير ماه زندانی نادر رمضانی حدودا 26 ساله
بدليل شکنجه های وحشيانه و شرايط طاقت فرسا در سلولهای انفرادی بند1 شکنجه
گاه زندان گوهردشت کرج اقدام به خودکشی نمود و مدتی بعد جان سپرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!