مسعود رجوی+ میر حسین موسوی

به مناسبت شدت دادن اخیر به مجاهدین و سبز اسلامیست بازی؛ بدون لفتش دادن:

بله؛ مجاهدین خلق با مرحوم حاج آقا صدام حسین تکریتی در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن همکاری نزدیک کردند.

بله؛ مجاهدین خلق دستشان به خون آلوده و کیش رجوی عملیات تروریستی در کارنامه دارد.

بله؛ پس از به غلط کردن افتادن حاجی صدام و پیشنهاد پرداخت غرامت، نظام پر برکت در دوران نخست وزیری حاج آقا میرحسین موسوی جنگ تحمیلی را به مدت شش سال علیه منافع ملی ایران و ایرانی ادامه داد.

بله؛ کیش تروریست و نروریست پرور وحوش اسلامیست رشک ایران ستیزان در غارت ایران و ایرانی کُشی منجمله قتل عام هزاران ایرانی در دوران حکومت حاج آقا میر حسین است.

سئوال:

برای یک ایرانی آزادیخواه و با انصاف که آلزهایمر هم ندارد؛

فرق ماهوی بین کیش مجاهدین و کیش وحوش اسلامیست چیست؟

فرق مسعود رجوی با سران وحوش اسلامیست، مثلاً، میرحسین موسوی چیست؟

آیا بنام نجات ایران؛ پشتیبانی از حاج آقا میرحسین که خواهان بازگشت به ” دوران طلایی امام ” یعنی خمینی قاتل بالفطره است به زنندگی ایران رجوی – رجوی ایران گفتن نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!