میوه تلخ

درختی که هسته و ریشه تلخی داره

اگر با کره و شکر  هم تغذیه و ابیاری بشه

باز میوه های تلخ ثمر میده

به میوه هاش خامه شیرین بزن

تو  باز هم مزه شیرین در دهان نخواهی چشید

..

درختی نو باید کاشت از هسته ای شیرینتر

 

… 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!