امام به خاطر اخبار بي‌بي‌سی نماز را زودتر از اذان مي‌خواند

ايميل ارسالی به روشنگری
من مثل بعضيها که اين بساط ديکتاتوری ملايی را وابسته ميدانند فکر نميکنم. البته در دنيای امروز تعيين خط های اقتصادی و سياسی توسط دولتها بدون در نظر گرفتن ملزومات و اجبارات بين المللی تقريبا نامکن هست، ولی آن را نميتوان وابستگی يا نوکری و گوش بفرمان بودن يک ارباب خارجی ناميد. بگذريم
اما اخيرا فاطمه طباطبايي، عروس خميني، همسر سيداحمد خمينی کتاب خاطراتش چاپ شده که در آن مطلبی نوشته که آدم را به شک می اندازد که نکند کار کار انگليسيها باشد. او نوشته است:
برنا: «امام به شنيدن اخبار از طرق گوناگون اهتمام داشتند؛ از اين رو برنامه‌های خبری راديوهای بيگانه را گوش مي‌کردند و اهتمام ايشان به اندازه‌ای بود که اگر زمان پخش خبر با زمان نماز مغرب و عشاء هم‌زمان مي‌شد، نماز مغرب را پيش از اذان مي‌خواندند، تا بتوانند اخبار راديو «بي‌بي‌سی» را گوش کنند.»
نرگس

4 تیر 1390    22:09

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!