تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

خانه حکیم ابوالقاسم فرودسی در روستای پاژ!….؟

میلیاردها تومان هزینه گنبد و گلدسته ضریح تمام طلا

هزاران متر مربع فرش تمام ابریشم دست باف برای قبرهای امامان عرب در عراق!
.
.
.

دریغ از یک رنگ به دیوار این خانه
خانه ی منتصب به بزرگترین شاعر پارسی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!